Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήσετε με:

κα. Σπυριδούλα Κούνα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, kouna@eap.gr
κα. Κωνσταντίνα Πολυμεροπούλου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, kopo@eap.gr