Οργανωτική Επιτροπή

Τοπικός Υπεύθυνος: Αχιλλέας Καμέας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

Paolo Degasperi, Formazione per la comunicazione - Ιταλία

Krzysztof Gurba, Tischner European University - Πολωνία