Αρχική Σελίδα

Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από την χωρική και κοινωνική συνύπαρξη διαφορετικών εθνικών κοινοτήτων. Λόγω της καθημερινής συμβίωσης του ντόπιου πληθυσμού με τους μετανάστες και με φυλετικές μειονότητες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκύψουν συγκρούσεις και κοινωνικοί αποκλεισμοί, απαιτώντας έτσι την εφαρμογή μέτρων επίλυσης συγκρούσεων.

Η διαμεσολάβηση, ως διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, πραγματοποιείται μέσω της προώθησης του διαλόγου και της δημιουργίας ενός κοινού εδάφους. Κατόπιν, η πολιτισμική διαμεσολάβηση είναι μια μορφή διαμεσολάβησης μεταξύ δύο ή περισσότερων αντιπαρατιθέμενων μερών που επειδή έχουν διαφορετικές κουλτούρες, θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο, υπεύθυνοι για την δημιουργία σύγκρουσης.

Ο Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο άτομο που προσπαθεί να επιλύσει τις πολιτισμικές συγκρούσεις, γεφυρώνοντας και προωθώντας την επικοινωνία, ανταλλάσσοντας γνώση και αμοιβαία κατανόηση, και υποστηρίζοντας την αλληλεξάρτηση σε θέματα διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων. Για να το επιτύχει αυτό, ο Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής πρέπει να αναπτύξει την αντίληψη του για τις συμπεριλαμβανόμενες κουλτούρες και να χρησιμοποιήσει διαφορετικές τεχνικές, από την επίλυση συγκρούσεων έως την εφαρμογή των συνεργατικών στρατηγικών και των τεχνικών ενδυνάμωσης. Στα πλαίσια της πολιτισμικής διαμεσολάβησης, η ιδέα ενός πολυπολιτισμικού ατόμου είναι κυρίαρχη για την επιτυχία της διαμεσολάβησης. Οι Πολιτισμικοί Διαμεσολαβητές παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αποτελεσματικής κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης.

Δρουν σε διάφορους τομείς της κοινωνίας: σχολεία, όπου ο αριθμός των ξένων εγγεγραμμένων μαθητών αυξάνεται, νοσοκομεία και δομές υγείας, όπου το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό πρέπει να παρέχει βοήθεια και υγειονομική περίθαλψη στους μετανάστες, ακόμη και καταφύγια στους παράνομους μετανάστες οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν δυσχέρειες άλλης φύσεως, όπως την ένδεια, τον αναλφαβητισμό και τον φόβο.

Η πολιτισμική διαμεσολάβηση ως επαγγελματική δραστηριότητα, απαιτεί ένα αποτελεσματικό συνδυασμό και ανάπτυξη διάφορων δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της βασικής γλωσσικής εκπαίδευσης, διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες, συναισθηματική ισορροπία, δυνατότητα να αντιμετωπίζονται και να λύνονται οι συγκρούσεις, ικανότητα ενίσχυσης αυτοσεβασμού, κ.λπ.), που συνδυάζεται με ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσης (στη γεωγραφία, την ιστορία, την ανθρωπολογία, την ψυχολογία, τη νομοθεσία, κ.λπ.)

Οι στόχοι του συγκεκριμένου workshop είναι να:
- Συζητηθεί ο ρόλος ζωτικής σημασίας της πολιτισμικής διαμεσολάβησης στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες και πώς μπορεί να προωθήσει την ειρηνική διαβίωση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία εξυπηρετώντας τις ανάγκες των διαφορετικών ομάδων
- Προσδιοριστούν οι ικανότητες που οι επαγγελματίες Πολιτισμικοί Διαμεσολαβητές πρέπει να αναπτύξουν και να περιγραφούν οι ανάγκες επιμόρφωσης και εκπαίδευσής τους
- Διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής της τεχνολογίας πληροφορίας και ενημέρωσης στην κατάρτιση των Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών
- Παρουσιαστούν τα επιτεύγματα του έργου TIPS (T-learning to Improve Professional Skills for intercultural dialogue), το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo Da Vinci

Το workshop φιλοξενείται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εταίρος του έργου TIPS και είναι το μοναδικό εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που προσφέρει προσαρμοζόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εδρεύει στην Πάτρα, μια πόλη που τα τελευταία έτη έπρεπε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης